Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Activiteitenverslag 2018

Onze medewerkers

Onze organisatie

Brussel Financiën en Begroting is een organisatie op mensenmaat en wordt gekenmerkt door diversiteit en expertise in de vele domeinen van de gewestelijke overheidsfinanciën. Haar bekwame en gemotiveerde medewerkers maken het verschil. Dag na dag stellen ze hun talent ten dienste van de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen. Ze zetten zich op integere, solidaire en respectvolle wijze in om hun opdrachten te vervullen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van hun partners.

Organigram

Organigram (version texte ci-dessous)
 • Algemene directie Brussel Financiën en Begroting (Algemene directie)
  • Support SAP-platform en IT-projecten (Algemene directie)
  • Cel coördinatie (Algemene directie)
  • Financiële Controle en goed financieel Beheer (Directie)
   • Cel Controle van het goed financieel beheer
   • Cel Controle van de Rekenplichtigen en de EHA (economische en handelsattachés)
   • Cel Controle van de Europese structuurfondsen
  • Eerste niveau controle – etsp (Cel)
  • Controle van de vastleggingen en vereffeningen (Directie)
   • Controleurs aangesteld via het besluit van de Regering (Artikel 74 van de OOBCC van 26/02/2006 + BR van 15/06/2006)
    • Binnen de GOB
    • Binnen sommige ABI’s
   • Vastleggingsvisum
   • Betekeningsvisum
   • Vereffeningsvisum
  • Entiteit van de gewestelijke boekhouder (Directie)
   • Consolidatie
    • Integreren van nieuwe ABI’s in de consolidatieperimeter
    • Meedelen van richtlijnen voor de consolidatie
    • Communicatie met de ABI’s
    • Voorbereiden van de geconsolideerde rekening
    • Updaten van de handleiding van de consolidatieprocedures
    • Uitvoeren van de had hoc analyses
   • Interne boekhoudkundige controle
    • Opvolging verzekeren van de vervallen facturen
    • Uitvoeren van de interne boekhoudkundige controle
    • Opstellen en invoeren van boekhoudkundige procedures
    • Opvolging verzekeren van dubieuze schuldvorderingen
   • SPOC
    • Instituut voor de Nationale Rekeningen
    • Rekenhof
   • Brusselse werkgroep voor de boekhouding
    • De implementering en toepassing van boekhoudnormen verzekeren bij de ABI’s.
    • Ontwikkelen van de boekhoudkundige doctrine voor de ABI’s en de principes formuleren voor de regelmatige boekhouding, door middel van advies of aanbevelingen
  • Financieel beheer en boekhouding (Cel)
  • Thesaurie (Directie)
   • Thesaurie activiteiten
    • Betalingen
    • Financiële planning
    • Financiering
    • Liggende gelden
    • SPOC Kassier
   • Rekenplichtige van de geschillen
    • Boekhouding (Directie)
     • Secretariaat (Beheer van de binnenkomende post bij BFB)
      • Sorteren en verdelen van de post van BFB
      • Scanning van facturen en schuldvorderingen
      • Dispatching
      • Archivering
     • Cel van de “Hoofdgegevens” (Gegevensbeheer SAP)
      • Gegevensbeheer van leveranciers en klanten
      • Creaties, wijzigingen kostencenters, algemene rekeningen
      • Beheer van de businessrollen en tabellen
      • Verklaren BTW Intracommunautair
      • Beheer van de machtigingen
     • Boekhoudkundige (REG, BCR, BM, BPB)
      • Verrijking (KOFAX)
      • Voorboeking van facturen (VIM)
      • Boeking van facturen (SAP)
      • Diverse interne controles
      • Diverse correcties
     • Cel “procedures”
      • Redactie en implementaties van procedures
      • Verklaring van de roerende voorheffing
      • Verklaring van de bedrijfsvoorheffing
      • Diverse correcties
      • Interne boekhoudcontrole
      • Verrichtingen voor boekhoudkundige afsluitingen
     • Interne boekhoudcontrole
     • Analytische boekhouding
     • Begrotingsboekhouding
     • Algemene ontvangsten
     • Beheer van de activa
     • Afsluiting van de rekeningen (inventaris, balans, resultatenrekening, enz.)
     • Controle van de rekeningen
      • Agentschap van de Schuld (Dienst)
      • Front Office (Directie)
       • Beheer van de rechtreekse schuldportefeuille
        • Onderhandeling en afsluiting financiële operaties
        • Opvolging risico’s en optimalisatie van de portefeuille
       • Beheer van de portefeuille van derden
       • Beheer van de gegarandeerde verbintenissen
        • Implementatie van de waarborg (Analyse, onderhandeling, vastlegging contract)
        • Vastellen van de reële risico’s van het Gewest op basis van gebruik van de waarborg
        • Permanente opvolging van de entiteiten die genieten van een waarborg
       • Risicobeheer van de geconsolideerde entiteiten
        • Creatie en implementatie van een geconsolideerde portefeuille
        • Preventie van de consolidatierisico’s en aanbevelingen
       • Project Finance
       • Ondersteuning gewestelijke financiëring
        • Persoonlijk advies bij het zoeken naar financiering
        • Implementatie van financieringsinstrumenten
       • Financieel advies (Terbeschikkingstelling van de expertise van de Front Office)
      • Middle Office (Directie)
       • Directie Schuld
        • Analyse financiële operaties
        • Strategische indicatoren portfolio
        • Simulaties – scenario’s – stress tests
        • Interne controle en databases
       • Geconsolideerde schuld ESR 2010 norm
        • Oprichting geconsolideerde schuld
        • Oprichting financiele rekening INR
        • Strategische indicatoren
        • Ondersteuning ABI’s Fin. Rekening
       • Gewestelijke waarborgen
        • Reconstructie portfolio waarborgen
        • Strategische indicatoren portfolio
        • Interne controle en databases
       • Financieel Coördinatiecentrum Brussels Gewest
        • Coordinatie cashpooling
        • Integratie nieuwe instellingen
        • Oprichting dotaties
        • Monitoring liquiditeit ABI’s
       • Financiële analyses studies
        • Meerjarige budgettaire simulatie
        • Berekening middelen 6de Hervorming
        • Begroting sensibiliteit aan inflatie
       • Financiële reporting
      • Back Office (Cel)
      • Begroting, begrotingscontrole en beheerscontrole (Dienst)
      • Begroting (Directie)
      • Begrotings- controle (Cel)
      • Beheerscontrole (Cel)

Een flexibele organisatorische structuur met rollen en verantwoordelijkheden

Organisatorische structuur (tekstversie hieronder)
 • Algemene directie Brussel Financiën en Begroting
  • Begroting, begrotingscontrole en beheerscontrole
   • Begroting (beroep: Budget Advisor)
   • Begrotingscontrole (beroep: Budget Controller)
   • Beheerscontrole (beroep: Management Controller)
  • Agentschap van de Shuld
   • Back Office (beroep: Back Office)
   • Middle Office (beroepen: Cash Pooling Manager, Financial Advisor, Financial Analyst)
   • Front Office (beroepen: Compliance Manager, Financial Advisor, Garantee Officer, Credit Analyst, Risk Officer)
  • Financieel beheer en boekhouding
   • Thesaurie (beroep: Treasury Officer)
   • Boekhouding (beroep: Accounting Officer)
  • Financiële Controle en Goed Financieel Beheer (beroep: Financial Controller Audit Officer)
  • Controle van de vastleggingen en vereffeningen (beroep: Controller of commitments)
  • Coördinatiecel (beroep: Coordinator)
  • Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder (beroep: Accounting and Consolidation Officer)

Budget Advisor

Deze persoon geeft advies over de voorgestelde begrotingsmiddelen in het kader van de begrotingsvoorbereiding. Deze adviezen hebben betrekking op de vraag of de instructies van de minister van Financiën en Begroting en de regering (bv. Het maximale groeipercentage) al dan niet worden opgevolgd.
Bovendien geeft deze persoon budgettair advies aan zijn verschillende gesprekspartners.

Budget Controller

Deze persoon geeft advies over zaken die ter beslissing aan de regering of ministers worden voorgelegd en die een impact hebben op de begroting (in termen van uitgaven of inkomsten). Deze adviezen hebben betrekking op de vraag of de begrotingsregels al dan niet worden nageleefd.

Management Controller

Deze persoon centraliseert alle gegevens met betrekking tot de mate waarin de strategische en operationele doelstellingen van het Gewest zijn verwezenlijkt. De Management Controller analyseert deze gegevens en presenteert ze in periodieke verslagen.

Back Office

Deze personen beheren de betalingsopdrachten en inkomsten in verband met het beheer van de rechtstreekse schuld van de GOB en investeringen van meer dan een maand oud. Hij/zij introduceert alle contracten in het ERP van de GOB, bepaalt de cashflowplanning en controleert de uitvoering ervan.

Cash Pooling Manager

Deze persoon beheert de centralisatie van de gewestelijke thesauriën binnen het Centrum voor Financiële Coördinatie van het BHG. Hij/zij coördineert de financiële stromen en zorgt voor de liquiditeit van de cash pooling. Bovendien stelt hij/zij de operationele toewijzingen van de gecentraliseerde instellingen vast.

Financial Advisor (Middle office)

Deze persoon analyseert de financiële dossiers die hem/haar ter advies en commentaar worden voorgelegd. Hij/zij adviseert de GOB en/of regionale instellingen met betrekking tot financieel beheer.

Financial Analyst (Middle office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer van informatie over de rechtstreekse, gegarandeerde en geconsolideerde schulden. Hij/zij integreert financiële gegevens en analyseert ze met behulp van analytische en statistische instrumenten. Hij/zij stelt strategische indicatoren vast om het regionale schuldmanagement te beoordelen, zoals looptijd, liquiditeit, vaste/variabele rente, gemiddelde kosten. Hij/zij maakt meerjarige projecties van de kosten van de GOB-schuld op basis van macro-economische scenario’s.

Front Office Manager (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende portefeuilles of financiële risico’s (rechtstreekse schuld, gegarandeerde schuld, geconsolideerde schuld, portefeuille van derden). Hij/zij stelt strategieën voor aan de autoriteiten, onderhandelt en sluit financiële transacties (leningen uitgeven, leningen aangaan, derivaten, enz.) voor rekening van het BHG. Hij/zij onderhandelt met de entiteiten die de regionale garantie aanvragen en coördineert de expertise van de Front Office-medewerkers.

Legal & Compliance Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het voldoen van de financiële transacties aan de financiële reglementaire kaders (EMIR, Mifid, ISDA, enz.). Hij/zij ziet toe op de naleving van de contractuele verplichtingen tussen het Gewest en zijn financiële partners bij de afgesloten financiële transacties. Hij/zij voert juridische en financiële analyses en aanbevelingen uit (financiële regelingen, enz.).

Guarantee & Project Finance Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het nieuwe proces omtrent de toekenning van regionale garanties. Hij/zij is verantwoordelijk voor het monitoren van de begunstigden doorheen de tijd om het risicoprofiel bij te werken en potentiële risicosignalen te detecteren. Hij/zij produceert specifieke adviezen, waarschuwingen en diepgaande analyses (inclusief sectorale).

Market Risk Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor de real-time opvolging van de indicatoren van de financiële markten (tarieven, volatiliteit, enz.) die betrekking hebben op de verschillende portefeuilles of risico’s die door de Front Office worden beheerd, met behulp van instrumenten zoals Bloomberg en Reuters.

Credit & Advisory Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor de financiële consolidatie van de portefeuilles van de regionale instellingen (te consolideren volgens Eurostat – ESR 2010). Hij/zij verzamelt en actualiseert de financiële verplichtingen van de geconsolideerde instellingen, identificeert elementen van intrinsieke risico’s en voegt deze posities samen met deze van rechtstreekse schulden om een algemeen inzicht in de geconsolideerde regionale portefeuille te verkrijgen. Bovendien adviseert en participeert hij/zij aan de zoektocht naar financiering voor entiteiten in nood.

De centraliserende rekenplichtige van de uitgaven

Deze persoon is verantwoordelijk voor het verstrekken van betalingsopdrachten en interne of externe overschrijvingen aan de kassier, binnen de grenzen van de beschikbare liquide middelen en in overeenstemming met de door de bevoegde ordonnateurs gegeven opdrachten. Zij/hij is verantwoordelijk voor kortetermijntransacties van minder dan dertig dagen en beheert de rekeningen die nodig zijn voor de boeking van transacties die betrekking hebben op overtollige inkomsten uit leningen of beleggingen, alsook de rekeningen die zijn geopend voor de toewijzing van de rente.

De centraliserende rekenplichtige van de inkomsten

Deze persoon is verantwoordelijk voor het innen en boeken van bedragen verschuldigd aan de boekhouding, die niet het voorwerp zijn geweest van een invorderingsopdracht gericht aan een rekenplichtige en die, zonder dat er vooraf een vastgestelde vergoeding voor is betaald, zijn overgemaakt op de centrale inkomstenrekening. Hij/zij maakt deze inkomsten over aan de gewestelijke boekhouder ter verantwoording van de contanten. Daarnaast is deze persoon verantwoordelijk voor het innen en registreren van de bedragen die worden gestort op de rekeningen geopend voor verrichtingen met betrekking tot begrotingsmiddelen.

De rekenplichtige van de ontvangsten

De rekenplichtige van de ontvangsten is verantwoordelijk voor de inning van de vastgestelde rechten en de inning van de daarmee samenhangende ontvangsten. De rekenplichtige maakt de opbrengst van zijn ontvangsten minus de uitgaven over aan de centrale uitgavenrekening.

Database officer / masterdate officer

Deze persoon is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer in het SAP-systeem. Hij/zij creëert, wijzigt en verwijdert de gegevens van klanten, leveranciers en algemene accounts. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de rolverdeling en het beheer van diverse datatabellen zoals de BTW en wisselkoersen.

De rekenplichtige van de geschillen


Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer van betalingsopdrachten waarvoor tijdens de betaling of betwiste betalingsopdrachten niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot de identiteit van de schuldeiser voor de vaststelling van het verworven recht, met name in geval van stopzetting, inbeslagneming, verzet, goedkeuring of overdracht.
Betalingsopdrachten waarop een geschil betrekking heeft, worden toegezonden door de centraliserende rekenplichtige van de uitgaven die, via zijn rekening, de rekening van de rekenplichtige van de geschillen crediteert met het overeenkomstige bedrag. Laatstgenoemde rekening wordt dus gedebiteerd op het moment van daadwerkelijke betaling aan de rechthebbenden.

De rekenplichtige van de achterstallige middelen

Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer van niet-uitgevoerde betalingsopdrachten, met name omwille van een onbekende schuldeiser of begunstigde, overlijden of adreswijziging.
De bovenvermelde betalingsopdrachten worden hem door de centraliserende rekenplichtige van de uitgaven overgemaakt, die via zijn rekening de rekening van de rekeninghouder crediteert voor achterstallige bedragen met het overeenkomstige bedrag. Deze laatste rekening wordt dus gedebiteerd op het moment van de daadwerkelijke betaling aan de schuldeisers.

Accounting Officer

Deze persoon is verantwoordelijk voor het registreren van de dagelijkse boekingen en/of het bijhouden van bepaalde rekeningen. Hij verzamelt, coördineert en controleert de boekhoudkundige gegevens waarvoor hij verantwoordelijk is.

Consolidation Officer

Deze persoon is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van een groep organisaties. Om dit te doen, brengt de consolidation officer de verschillende rekeningen van de organisaties die deel uitmaken van deze groep samen en herbevestigt het de verschillende rekeningen van de organisaties die deel uitmaken van deze groep alsof ze één enkele economische entiteit vormen.

Internal Accounting Controller

Deze persoon is verantwoordelijk voor het analyseren van de betrouwbaarheid van financiële informatie, het meten van de effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten en het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en procedures.

Controller of commitments

Deze persoon controleert de correcte toepassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, met name de begrotingsbeginselen, de regels inzake overheidsopdrachten en de regels voor de toekenning van subsidies.

Financial Controller

Deze persoon is verantwoordelijk voor de controle van met name de beheersrekeningen van boekhouders en economische en commerciële attachés, de controle van de subsidies van de Europese structuurfondsen en de controle van een goed financieel beheer, met inbegrip van regionale subsidies.

Audit Officer

De audit officer is lid van de groep van Europese controleurs die verantwoordelijk is voor de medecontrole van de uitgaven van de begunstigden die onder haar bevoegdheid vallen en die gefinancierd worden in het kader van programma’s voor Europese territoriale samenwerking.

Totaal aantal medewerkers / verdeling per directie

Totaal aantal medewerkers / verdeling per directie (De gegevens in deze grafiek staan vermeld in de tabel onder de grafiek).
Gegevens Waarde
Staf DG 2%
Controle van de vastleggingen en vereffeningen 5%
Entiteit van de gewestelijke boekhouder 6%
Cel coördinatie 7%
Thesaurie 10%
Financiële controle en goed financieel beheer 13%
Agentschap van de schuld 14%
Begroting 18%
Boekhouding 25%

Verdeling man vrouw / Verdeling volgens niveau

Verdeling man vrouw / Verdeling volgens niveau (De gegevens in deze grafiek staan vermeld in de tabel onder de grafiek)

Gegevens Waarde
Universitair (Vrouwen) 37%
Bachelor (Vrouwen) 16%
Secondair onderwijs (Vrouwen) 13%
Geen diploma (Vrouwen) 5%
Universitair (Mannen) 38%
Bachelor (Mannen) 7%
Secondair onderwijs (Mannen) 6%
Geen diploma (Mannen) 2%

Leeftijdspiramide

Leeftijdspiramide (De gegevens in deze grafiek staan vermeld in de tabel onder de grafiek)

Gegevens Waarde
60-70 jaar 7
50-59 jaar 28
40-49 jaar 40
30-39 jaar 31
20-29 jaar 16

+13,2%

Toename van het personeel
(absoluut : 14 personen)

69,3%

Telewerkers

Verdeling van de medewerkers van BFB per gewest op 31 december 2018

Verdeling van de medewerkers van BFB per gewest op 31/12/2018 (De gegevens in deze grafiek staan vermeld in de tabel onder de grafiek)
Gegevens Waarde
Vlaamse Gewest 31,67%
Brussel 40,83%
Waals Gewest 27,50%

Verdeling van de medewerkers van BFB volgens studieniveau op 31 december 2018

Verdeling van de medewerkers van BFB volgens studieniveau op 31 december 2018 (De gegevens in deze grafiek staan vermeld in de tabel onder de grafiek)
Gegevens Waarde
Geen diploma 5,83%
Secondair onderwijs 16,67%
Bachelor 20%
Universitair 57,50%

79,2%

van de medewerkers heeft in 2018 een opleiding gevolgd

10%

aantal fietsers op basis van de fietsvergoeding (absoluut : 13 personen)