Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Activiteitenverslag 2018

Onze activiteiten 2018

De Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole

De dienst beheert en controleert de begroting van de gewestelijke entiteit in dienst van de Regering en de minister van Begroting.

Middelenbegroting 2018

€ 4,22 miljard

Uitgavenbegroting 2018

€ 5,183 miljard

4.342

Basisallocaties gemonitord door de Dienst Begroting

1.460

Adviezen uitgebracht door de Cel Begrotingscontrole

De dienst begroting, begrotingscontrole en beheerscontrole heeft

245

Herverdelingsbesluiten opgesteld

27

Overschrijdingsbesluiten opgesteld

De cel beheerscontrole heeft de opvolging verzekerd van

21

Jaarrapporten

11

Trimestriële rapporten

32

Oriëntatienota’s

DE SPOC INR heeft de opvolging verzekerd van

70

Instellingen

11

Reportings

Meer weten over de Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole

 


 

Agentschap van de Schuld – Brussels Financieel Coördinatiecentrum

Het Agentschap van de Schuld is verantwoordelijk voor de optimalisatie van het beheer van de rechtstreekse schuld van het Gewest, die zowel de totale rechtstreekse schuld van de GOB als de schulden van de geconsolideerde instellingen omvat. Het zorgt voor de financiering van het Gewest op korte, middellange en lange termijn en maakt daarbij gebruik van alle financiële producten (afgeleide producten) die betrekking hebben op de rentecurve.

Kerncijfers 2018 van de schuld (miljarden €, %)

Rating S&P’s AA stabiel vooruitzicht
Schuld GOB € 3,4 miljard
Gemiddelde kosten van de schuld van de GOB 2,96%
% rente schuld GOB / Uitgavenbegroting 1,87%
Totale gewestelijke schuld € 5,2 miljard
Gewaarborgde schuld € 2,9 miljard
Schuld per inwoner € 4.337,93

 

Evolutie van de gewestelijke schuld

Drie gebeurtenissen bieden een verklaring voor de evolutie van de rechtstreekse schuld :

 • De financiële crisis van 2008 veroorzaakte een sterke groei van de rechtstreekse schuld tussen 2008 en 2012. De toestand was opnieuw onder controle in 2013.
 • De 6de staatshervorming verbeterde de financiële toestand van het gewest in 2015.
 • De aanzienlijke investering in de metro-infrastructuur en -tunnels in 2017.

 

Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB)

De Middle Office (MO) van het Agentschap van de Schuld beheert het FCCB en centraliseert meer dan een miljard aan gewestelijke thesaurieën die voortvloeien uit de werking van 20 instellingen. Hierdoor kon het Gewest in 2018 een financieringskost van meer dan € 22 miljoen vermijden, wat neerkomt op een winst van bijna 20% op de totale kosten van de schuld van de GOB.

 • Gecentraliseerde paragewestelijke thesaurieën op 31 december 2019 : € 1,3 miljard
 • Totaal volume aan financiële transacties van het FCCB in 2018 :  € 3,8 miljard
 • Evolutie van het aantal instellingen sinds 2016 (op 31 december 2018) : 20
  • +4 : BPB, BPV, BAOB, NEO
  • En -2 : fusie van Atrium en Impulse in BAOB

 

Transversale benadering

De verschillende afdelingen van het Agentschap van de Schuld stellen hun expertise ten dienste van de andere entiteiten, die al dan niet onder de GOB ressorteren.

 • De ontvangsten van de bijzondere financieringswet (BFW) waarvoor het Agentschap (MO) bevoegd is bij de opmaak van de gewestelijke meerjarenbegroting  : € 1,2 miljard
 • De stromen verwerkt door de macro-economische begrotingssimulator die het Agentschap (MO) heeft ontwikkeld, om de gevoeligheid van de geconsolideerde gewestbegroting vast te stellen ten aanzien van de macro-economische parameters – groei, inflatie – en hun impact te ramen op het gewestelijk financieringssaldo voor de komende jaren : € 15 miljard
 • De ontvangsten van de bijzondere financieringswet (BFW) waarvan het Agentschap (MO) de projecties doorstuurt naar de GGC, ter ondersteuning van de opmaak van diens begroting : € 1,2 miljard

 

Een evenwichtige portefeuille van de rechtstreekse schuld

Met het oog op het behoud van een evenwichtige portefeuille van de rechtstreekse schuld controleert de Front Office (FO) van het Agentschap van de Schuld een hele reeks beheersindicatoren.

Het afschrijvingsplan:

De eerste grafiek toont de stand van zaken van het afschrijvingsplan van de directe schuld op 31 december 2018 en vestigt de aandacht op de consolidaties die in 2018 werden verricht. Tevens toont de grafiek de verdere afvlakking van het afschrijvingsplan jaar na jaar.

 • 2018 New
 • 31/12/18
 • 31/12/17

De diversificatie van financieringsvormen

Onderstaande grafiek toont de diversificatie van de financieringsvormen zoals toegepast op de schuldportefeuille. We vinden er de drie voornaamste financieringsvormen die de FO gebruikt (obligaties, bank en Schuldschein) en hun respectievelijke verhoudingen op 31 december 2018 terug.

Analyse van de verkregen agressieve kredietmarges

De onderstaande grafiek toont de verkregen marges ten opzichte van de OLO. We zien dat het BHG (in het donkerblauw) veel agressievere margeniveaus verkrijgt dan de andere Belgische openbare emittenten (geschat op basis van de in Bloomberg beschikbare informatie).

 • FWB
 • Vlaanderen
 • Wallonie
 • BRUCAPFix
 • BRUCAPFlExFloor
 • BRUCAPFloat

Meer weten over het Agentschap van de Schuld

 


 

Controle van de vastleggingen en vereffeningen

De Controle van de vastleggingen en vereffeningen (CVV) is als controleorgaan ingedeeld bij de algemene directie van Brussel Financiën en Begroting. De perimeter van optreden van de directie omvat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de Autonome Bestuursinstellingen die ervoor hebben gekozen haar deze opdracht te delegeren.

 

Evolutie sinds 2016 van de overname van de controle van de ABI’s door de CVV van de GOB

Totaal aantal verwerkte dossiers

Voor de GOB

7.746

Vastleggingen

2.450

Ongedaanmakingen van vastleggingen

28.511

Vereffeningen

3.290

Bundels

Voor de diverse ABI’s die deel uitmaken van het platform

2.301

Vastleggingen

23.365

Vereffeningen

756

Bundels

ABI Aantal vastleggingen Aantal vereffeningen Aantal bundels
visit.brussels 384 7895 174
perspective.brussels 150 1564 47
Brussel Preventie en Veiligheid 136 1035 39
be chez vous be.brussels 134 4304 90
innoviris.brussels 435 2010 29
hub.brussels 894 4321 259
parking.brussels 168 2236 118
Total 2.301 23.365 756

 

Voor de diverse ABI’s die geen deel uitmaken van het platform (Haven en Brugel, BHGHT)

1.672

Vastleggingen

4.169

Vereffeningen

ABI Aantal vastleggingen Aantal vereffeningen Aantal bundels
port.brussels 1.557 3.309
brugel 100 800
FRBRTC 15 60
Total 1.672 4.169

 

Meer weten over de controle van de vastleggingen en vereffeningen

 


Entiteit van de gewestelijke boekhouder

De Entiteit van de gewestelijke boekhouder is belast met het bijhouden van de gewestelijke boekhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften en het voorleggen aan het Rekenhof van de algemene rekening van de diensten van de regering (die wordt opgesteld door de directie Boekhouding).

Ze bereidt de geconsolideerde rekening van de gewestelijke entiteit voor, die bestaat uit de rekening van de diensten van de regering en de rekeningen van de 23 autonome bestuursinstellingen (ABI’s). Daar de consolidatieperimeter effectief 58 ABI’s omvat, neemt ze beetje bij beetje de nieuwe instellingen stap voor stap op in de geconsolideerde rekening.

 • Aantal geconsolideerde instellingen : de geconsolideerde perimeter kende een sterke groei bij de afsluiting in 2014, waarna deze zich stabiliseerde. Bij de afsluiting van 2015 (uitgevoerd in 2016) hebben we 22 ABI’s geconsolideerd. Bij de afsluiting van 2017 (uitgevoerd in 2018) hebben we 23 ABI’s geconsolideerd, met één meer: Visit.brussels.
 • Massa van de geconsolideerde rekening : ondanks de opname van Visit.Brussels in de consolidatieperimeter is de balans vrij stabiel gebleven, met een toename van € 16,094 miljard tot € 16,353 miljard.

 

Meer weten over de Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder

 


Directie Boekhouding

De Directie Boekhouding centraliseert en boekt de ontvangsten, de uitgaven en diverse verrichtingen. Ze produceert eveneens het boekhoudkundig informatiesysteem, maakt de algemene rekening van de diensten van de regering op en stelt die voor.

 

Kerncijfers

32.992 (SAP)

Facturen

25.862

Aantal verwerkte documenten/interface

44,31 dagen

Gemiddelde behandelingstermijn

34,62 %

Percentage facturen met betalingsachterstand

 • Bedrag
 • Aantal stukken

Meer weten over de Directie Boekhouding

 


Directie Thesaurie

De Directie Thesaurie heeft de opdracht over te gaan tot de inbetalingstelling van alle betaalorders (facturen, premies, subsidies, schuldvorderingen enz.) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Sinds januari 2018 beheren de 18 thesauriecorrespondenten de prognoses van alle diensten van de regering (9 entiteiten: BGC, BEW, BFB, BH, BPB, BM, BSE, BruOA en GOBF) in het systeem SAP-BPC (Business Planning Consolidation). Eén keer per jaar, voeren ze op het einde van het jaar hun prognoses in. Die prognoses worden wekelijks bijgewerkt. De Directie Thesaurie centraliseert deze gegevens en staat in voor het dagelijks beheer van de thesaurieprognoses. 

 

Kerncijfers

61.316

Uitgevoerde overschrijvingen

2.520

Betalingsdossiers

Totaalbedrag van de betaalorders

2.382

Grote posten werden betaald voor een totaalbedrag van € 4,7 miljard

€ 380 miljoen

Aan gewone betalingen

€ 128 miljoen

Aan lonen

Deze drie cijfers zijn gestegen ten opzichte van 2016. Ze bedroegen respectievelijk immers 3,7 miljard, 363 miljoen en 115 miljoen euro.

Bedrag van de kortetermijnfinanciering

 • 90 thesauriebiljetten werden uitgegeven voor een totaal volume van € 4.371.750.000,00 met een gemiddelde duur van 38,90 dagen en een gemiddelde rente van -0,351%.
 • 1 thesauriebiljet werd gekocht aan een volume van € 5.000.000,00 met een termijn van 31 dagen en een rente van 0,029%.

 

Meer weten over de Directie Thesaurie

 


Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer

De Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van de financiële informatie, het beheer en de besluitvorming en algemeen tot een beter bestuur. De Directie Financiële Controle en goed Financieel Beheer bestaat uit drie cellen:

 

De Cel Controle van het goed financiële beheer is belast met de controle op het goede financiële beheer, met inbegrip van de gewestelijke subsidies.

Voor deze Cel stond 2018 in het teken van de start van de projectfase. Deze had tot doel een solide basis te leggen voor duurzame operationele activiteiten met een toegevoegde waarde. Concreet betekent dit voor 2018:

 • De indiening, validatie en uitvoering van een projectplan;
 • De ontwikkeling van een handvest voor de controle op een goed financieel beheer;
 • Het opstellen van een samenwerkingsprotocol met de interne auditdienst om het “single audit” principe te ontwikkelen;
 • De ontwikkeling van een gedetailleerde specifieke methodologie om een analyseprogramma te ontwikkelen;
 • Een voorstel tot wijziging van het regeringsbesluit betreffende de controle op het goed financieel beheer met het oog op een goed bestuur en de duurzaamheid van de activiteiten van de eenheid;
 • Het verstrekken van adviesopdrachten ten behoeve van de algemene directie van BFB;
 • Opleidingen omtrent interne controle verstrekken aan medewerkers van het GOB.

 

De Cel Controle van de Rekenplichtigen en de economische en handelsattachés is als toezichtsorgaan belast met de controle van de inachtneming van de wetgeving en de reglementen door de rekenplichtigen en de mandaathouders.

 • Totale gecontroleerde financiële massa : meer dan € 11.000.000 aan ontvangsten en uitgaven in het kader van zijn controle van de beheersrekeningen van de economische en handelsattachés en van de rekenplichtigen.
 • Aantal overeenkomsten met de ABI’s : 8
 • 6 ABI’s van eerste categorie (Net Brussel, Leefmilieu Brussel, Innoviris, DBDMH, Brussel Preventie en Veiligheid en Brussels Planningsbureau)
 • 2 ABI’s van tweede categorie (BAOB en Brugel)

Aantal controles van de beheersrekeningen

 • 157 jaarlijkse beheersrekeningen van rekenplichtigen (excl. beheerders van voorschotten) van de diensten van de regering en de ABI’s
 • 53 driemaandelijkse beheersrekeningen van de beheerders van voorschotten van de diensten van de regering, de ministeriële kabinetten en de ABI’s
 • Aantal controles van beheersrekeningen van de economische en handelsattachés : 128 driemaandelijkse beheersrekeningen
 • Aantal gecontroleerde en geëvalueerde voorschotten : 86 aanvragen van voorschotten
 • Aantal besluiten van benoeming / intrekking / vrijstelling : ca. 600 besluiten van benoeming en opheffing van ge(sub)delegeerde rekenplichtigen en ordonnateurs
 • Aantal beheerde financiële rekeningen : 225 rekeningen

 

De Cel Controle van de Europese Structuurfondsen controleert als Certificeringsautoriteit de subsidies die worden toegekend in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 • Aantal EFRO-controles : aantal ontvangen verslagen : 121 (steekproef van de 17 projecten en 34 begunstigden)
 • Gecontroleerde financiële EFRO-massa (gecontroleerde uitgaven) : € 19.141.288,67
 • Financiële massa na aftrek van EFRO-controles (geweigerde uitgaven) : € 327.944,25
 • Bij Europa teruggekregen EFRO-massa (reële betalingen) : € 7.004.893,80
 • Bij Europa teruggekregen EFRO-massa (vastgestelde rechten) : €  9.406.672,22

Meer weten over de Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer